Ogólne Warunki Uczestnictwa W Jednodniowych Imprezach Turystycznych

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)Wycieczkowe ABC oświadcza, że jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.97r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem 719/21/2017.

2) Wycieczkowe ABC oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną o numerze: M 207809 udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

3) Wycieczkowe ABC w ramach ceny jednodniowych wycieczek gwarantuje: transport autokarem lub busem klasy turystycznej sprawnym technicznie, opiekę przewodnika w języku polskim oraz ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW. Cena wycieczki nie zawiera biletów wstępu.

4) Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać dokument uprawniający do przekraczania granicy (ważny paszport lub dowód osobisty ) - dotyczy również dzieci.

5) W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik wycieczki powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem. Numery telefonów znajdują się na bilecie i programach wycieczek.

6) Uczestnik wycieczki odpowiada materialnie wobec Wycieczkowego ABC za szkody powstałe z jego winy podczas imprezy turystycznej.

7) Zestaw tour guide (nadajniki i odbiorniki) jest własnością biura WYCIECZKOWE ABC. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do korzystania z odbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrotu w nienaruszonym stanie. Odpowiedzialność za odbiornik spoczywa na kliencie. Wartość jednego odbiornika to 300 pln. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przez klienta otrzymanego odbiornika, klient ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku stwierdzenia przez klienta uszkodzenia urządzenia lub jego niewłaściwego działania, uczestnik wycieczki zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie obsługi biura turystycznego np. przewodnika.

8) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.

9) Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć  na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.

II ZAWARCIE UMOWY


1) Zawarcie umowy zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Wycieczkowe ABC następuje z chwilą zapoznania się przez klienta (zgłaszającego) z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Jednodniowych Imprezach Turystycznych Wycieczkowego ABC, programem ramowym wycieczki, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna, podaniu danych do ubezpieczenia oraz po wpłaceniu zaliczki lub pełnej kwoty za imprezę turystyczną. 
2) Uczestnikiem imprezy jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby zapisane przez osobę zgłaszającą. 
3) Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podlegają ochronie przez Wycieczkowe ABC i zgodnie z prawem biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach związanych z realizacją imprezy turystycznej. 

III WARUNKI UBEZPIECZENIA


1) Wycieczkowe ABC zawierać będzie dla wszystkich uczestników imprezy turystycznej ubezpieczenie od KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. 
2) W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. 
3) Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
4) Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń turystycznych.
5) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

IV ZMIANY W REALIZACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH


1) Wycieczkowe ABC Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego nie zależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty gotówką, na kartę lub przelewem w zależności od formy płatności przy zakupie wycieczki. 
2) W przypadku braku wymaganego minimum uczestników Wycieczkowe ABC  zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat gotówką, na kartę lub przelewem, w zależności od formy płatnosci przy zakupie wycieczki. 
3) O wszelkich zmianach Umowy a w szczególności: terminu, programu imprezy, godziny wyjazdu Wycieczkowe ABC ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. W przypadku rezygnacji uczestnika nastąpi zwrot wpłaconej kwoty gotówką, na kartę lub przelewem, w zależności od formy płatności przy zakupie wycieczki. 
4) W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy , programu wycieczki lub odwołania wycieczki.

V REKLAMACJE I REZYGNACJE Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ


1) Reklamacje dotyczące udziału w imprezie są przyjmowane w trakcie trwania imprezy przez pilota/przewodnika. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia ich do organizatora na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.
2) Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
3) Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Wycieczkowego ABC, w tym z powodu: braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymanie określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp.
4) Niewykorzystanie przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. 
5) Jeżeli z winy Wycieczkowego nie zostaną zrealizowane umową świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, Wycieczkowe ABC przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do zwrotu części lub całości wniesionych opłat za usługę.
6) Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Wycieczkowym ABC albo wynikłych z okoliczności, za które Wycieczkowe ABC nie odpowiada. 

VI WARUNKI PŁATNOŚCI


1) Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości opłaty za wycieczkę nie później niż 1 dzień przed terminem jej
rozpoczęcia do godziny 12:00. (nie dotyczy rezerwacji online).
2) Nie dokonanie pełnej wpłaty o której mowa w pkt. 1. stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie
leżących po stronie Wycieczkowego ABC Centrum Usług Turystycznych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi
Zmianami oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a
w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi.